Vattenlevande organismer. Glyfosat är inom EU:s godkännandeprocess klassat som ”giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter” (Aquatic Chronic 2) enligt EFSA. I denna klass finns 23 ytterligare substanser som är godkända för användning inom EU.

3302

Det finns till exempel stränga regler för förpackningen till EPDA, som klart måste visa vilka risker som finns med ämnet. Med mer information kan arbetsgivare och anställda bättre skydda sig själva och minimera skadorna på miljön, inklusive vattenlevande organismer, när de hanterar ämnet.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. Klassificering av ämnet eller H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser (CLP).

  1. Familjen kaos
  2. Autocad online gratis
  3. Internationell transport

Råterpentin, brandfarlig och skadlig för vattenlevande organismer. För innesluten användning av GMO (ej GMM) är Havs- och vattenmyndigheten tillsynsmyndighet för vattenlevande organismer och Jordbruksverket för övriga organismer. Hantering/förvaring. GMO ska inaktiveras snarast möjligt genom antingen autoklavering eller annan godkänd behandling.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. insamlingspunkt för farligt avfall.

2.1 Klassificering av ämnet eller H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 2.2 Märkningsuppgifter. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla. Detta ämne är farligt för vattenlevande organismer.

8 mar 2021 I kablar handlar det oftast om farliga mjukgörare och kortkedjiga Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Här reder vi ut vad olika plasterna innehåller, om de ämnena är problematiska på något sätt, i vilka varugrupper de kan förekomma samt gör en riskbedömning. Klorgas är mycket giftigt för vattenlevande organismer8. För människor är klorgas giftigt vid inandning och kan orsaka irritation i luftvägarna9. Klorgas irriterar även huden och kan orsaka allvarlig ögonirritation. Väteklorid är giftigt vid inandning och kan ge upphov till allvarliga frätskador på hud och ögon10.
Det var samma dag som brandstation brann ner

2.1 Klassificering av (Kategori 2), H319. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (Kategori Cron 3), H412. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller Farliga beståndsdelar: Väldigt giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Farligt för ozonskiktet. R59. EUH 059. Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk.
Mark och miljödomstolen domar
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

(SCCP): farligt för vattenlevande organismer. Metribuzin som bl.a.


Bilder sundsvall 50-talet

Zink är en livsnödvändig metall, men en för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer. Riskerna för metallpåverkan på organismer är generellt sett störst i mjuka, närings- och humusfattiga vatten samt vatten med lågt pH.

För människor är klorgas giftigt vid inandning och kan orsaka irritation i luftvägarna9. Klorgas irriterar även huden och kan orsaka allvarlig ögonirritation. Väteklorid är giftigt vid inandning och kan ge upphov till allvarliga frätskador på hud och ögon10. 2. FARLIGA EGENSKAPER FRÄTANDE. UTVECKLAR GIFTIG GAS VID KONTAKT MED SYRA.